Hindi Dapat Matakot sa Pre-Employment Requirements

Bilang mga aplikante sa trabaho, halos lahat naman ay nakakaramdam ng takot o pangamba pagdating sa interview, sa pagsusulit, at minsan sa ibang bahagi ng proseso ng paghahanap ng trabaho.

Read More