Malaki ang maiaambag ng isang freelancer, part timer, o ‘independent’ kontraktor sa mga maliit o malaking kompanya o organisasyon. Nagagampan nila ang mga trabaho na hindi kayang bigyan ng pansin ng mga regular na empleyado, maaaring dahil sa hindi saklaw ng regular na manggagawa ang ilang trabaho o kaya naman ay hindi sapat ang kanilang kakayahan upang magawa ang pangangailangan ng kompanya.

Dito pumapasok ang mga natatanging kakayahan ng mg freelancers.

1. Ekspertong payo

Dahil sa karamihan ng freelancer ay may karanasan na sa kanilang larangan. Siguradong makakapagbigay sila ng magandang suhestiyon para sa iyong negosyo at sa trabahong iyong nais na ipagawa. Kadalasan ay naranasan na nila ang iyong nais na ipagawa kaya nabibigyan ka nila ng ibang pananaw na maaring mas makabubuti sa kabuuan ng iyong proyekto.

2. Maayos na trabaho

Makakaasa ka na makapagbibigay ng higit sa inaasahang trabaho ang isang ‘freelancer’. Dahil karamahan sa kanila ay makailang ulit ng nagawa ang trabahong iyong nais na ipatapos ay madali na para sa kanila ang gampanan o higitan pa ang iyong nais na ipatrabaho. Ang maaayos na trabaho ang isa sa ipinagmamalaking katangian ng isang ganap na ‘freelancer’.

3. Hindi buwanan ang bayad

Bagaman hindi lahat ng freelancers ay mababang maningil, may matatagpuan ka na mga propesyonal na handang tapusin ang iyong trabaho sa abot kayang halaga. Makatitipid ka sa pagbabayad ng mga empleyado tuwing kinsenas o katapusan ng buwan. Dahil nagbabayad ka lamang para sa mga trabahong natapos ng isang kontraktor at hindi rin kinakailangan maghulog sa mga benepisyo tulad ng SSS at Pag-Ibig sapagka’t sila ay hindi ‘regular’ na empleyado.

4. Tulong sa paulit ulit na trabaho

Makatutulong na tapusin ang mga trabahong hindi mo kayang gawin. Napakaraming trabaho ang hindi natatapos sa loob ng isang linggo at ito ay dumadagdag sa mga susunod na linggo. At kadalasan ito ang mga trabahong paulit ulit, mga trabahong kailangan pa rin ng higit na atensyon ngunit sadyang napakahirap gampanan dahil sa may mas mahalagang bagay ka na kailangang bigyan ng pansin. Dito makatutulong ang isang freelancer sa iyong negosyo.

5. Nakakapagtrabaho kahit hindi sa araw o oras ng paggawa

Tuwing sabado at linggo o sa araw ng panghinga ng inyong regular na manggagawa ay hindi magagampanan ang mga kailangang tapusin na trabaho. Dito maasahan ang mga part timers o panadaliang tulong. Sila ay handang tapusin ang trabaho kahit pa sa mga araw na walang pasok o pista opisyal. Kailangan lang na bigyan sila ng lista ng mga kailangan tapusin o kumpunihin upang kanila itong magampanan.

6. Mapapalawak ang iyong pananaw sa iyong negosyo

Maituturing na eksperto ang karamihan sa mga freelancers dahil sa lawak at sa dami ng kanilang mga natapos na trabaho. Nakakapagbigay sila ng ekspertong suhestiyon para sa iyong proyekto. Malamang ay may katulad na trabaho na silang natapos. Dahil dito ay makapagbibigay sila ng mga ideya upang mapadali ang trabaho at upang mas maaayos ang kahinatnan nito.

Nagagampanan agad ng isang freelancer ang trabaho ng kailanghang tapusin para sa tagumpay ng proyekto at sa ikaaangat ng kompanya. Dahil nakakakilos ng malaya, may sapat na kagamitan, karanasan at kaalaman ang karamihan sa mga ‘independent’ kontraktor o freelancers ay mas mabilis nilang natatapos ang mga trabahong kailangang tapusin agad.

Hindi nila kailangang maghintay na aprubahan ang mga bagay na kaya nilang desisyunan ng mag isa. Ang pinakamahalaga ay natatapos nila ng maaga at maayos ang trabaho na ibinigay sa kanila. At sakaling kailangan baguhin o palitan ay madali din nila itong nagagawa. Kaya sa susunod na mangailangan ka ng agarang solusyon sa iyong proyekto ay maaaring kang humanap ng isang propesyonal na handang tuparin ang iyong mga nais na ipatapos na trabaho.

Related Article: 11 Freelancer jobs to Consider before the Year Ends

Photo Credit: Getty Images