May mga trabaho na kailangan mong himukin ang customer para bumili o kaya tanggapin ang iyong paliwanag. Hindi ito magiging madali lalo kung hindi ka sanay na gawin ang ganitong bagay. Maaari mong subukan na kumbinsihin siya para sumunod sa regulasyon ng kompanya o ng organisasyon o kaya ay bumili ng inyong produkto sa abot ng iyong makakaya ngunit kung wala kang sapat na kaalaman at kasanayan ay mahihirapan kang gawin ito.

Kaya may mga pagsasanay na ginagawa ang mga kompanya upang mabigyan ng sapat na kakayahan ang bawat empleyado na humaharap sa mga customers. Dumadaan sila sa masusing pagsasanay at kadalasan ay mayroon silang tinatawag na “mock exercises” para maipakita ng mga lumahok sa pagsasanay na kaya na nila ang manghikayat ng customer. Isa rin itong paraan upang makapag practice ng kanilang natutunay sa kanilang training.

Bago sila gawin, may mga pagsasanay na ibibinibigay tulad ng mga ito:

Produkto
Pinag-aaralan na mabuti ang produkto na kanilang ibebenta at ipapaliwanag sa customer. Inaalam nila ang pinagmulan nito, ang istorya at historya ng produkto o serbisyo at kung paano ito ginawa o ginagawa.

Salita
Gumamit ng mga madaling intindihing salita. Hindi kailangang mga malalim na salita sa pakikipag usap sa customer, pero kung nahihirapan kang magsalita ng mga Ingles kaya nakagagamit ka ng mga salitang natutunan mo sa eskwela ay mabuting pag aralan ang pag gamit ng mga pang araw araw ng salita sa wikang ito. Kailangan na agad na maintindihan ng customer ang iyong sinasabi, Tagalog-Filipino, Ingles, o anumang diyalekto.

Script
Tinatawag na “positive scripting” ng mga bihasa sa customer service ang mga kataga at mga pangungusap na ginagamit upang hindi magalit ang isang customer o kaya ay hikayatin itong bumili o umayon sa sinasabi ng customer service rep. Kadalasan may nakahanda ng mga pananalita na sinasabi sa customer ang isang kompanya at binibasa na lamang ito ng mga empleyado upang mapagserbisyuhan ang customer. Epektibo ang ganitong paraan, ngunit may pagkakataon na kailangan na mabigyan ng personal na sagot ang isang tanong o ang isang problema. Kaya may mga organisasyon pinipili ang ang hindi gumamit ng script.

Hindi man sila gumagamit ng script ay mayroon pa rin silang pamantayan sa pagsagot sa mga tanong ng customer. Malaking bagay ang pagbibigay ng personal at akmang sagot sa customer kaya pinipili ng ibang kumpanya na hindi gumamit ng script.

Halimbawa
Sa pagsagot sa mga tanong at pagbibigay ng resolusyon ay magagamit ang mga halimbawa upang mas mapalinaw ang pagsasalaysay sa mga parokyano. Isang mabisang paraan ito dahil kung malalaman ng customer na may ibang tao na nakagawa o nakaranas ng kanyang nararanasan ay mas matatanggap niya ang isang paliwanag tungkol sa paggamit o pagbili ng isang produkto.

Magtanong
Bagaman nailahad na ng customer ang kanyang hinaing ay mabuting pa rin na tanungin ang maliliit na detalye upang makatiyak sa sagot, solusyon sa kanyang suliranin. Isa paraan din ito para maipakita na naiintindihan mo ng lubos ang nangyayari sa produkto o serbisyo ng customer. May mga pagkakataon na habang tinataong mo ang detalye ay nakaiisip ka na paraan o sagot sa tanong at nailalagay mo ang iyong sarili sa sitwasyon ng customer na nakatutulong upang makapagbigay ng nararapat na simpatya sa kanya.

Lubos ding nakatutulong ang pagtatanong upang malaman ang tiyak na gusto ng customer at maibigay ang produkto at serbisyo na tugma sa kanya.

Benepisyo
May mga bagay bagay na nagagawa ang isang serbisyo o produkto na kailangan mong patingkarin sa mata ng namimili. Isang paraan ay ang pagpapakita at pagsasalaysay ng nagagawa o magagawang kabutihan nito sa kanyang pang araw-araw na buhay at trabaho.

Sa ganitong paraan ay magiging madali ang panghihimok mo na bilhin o tanggapin ang iyong iniaalok na produkto o serbisyo.

Karanasan ng mga Eksperto

Sinasabi ng mga bihasang customer service at sales representatives na mahalaga na makita o kaya ay maranasan ng customer ang mga kabutihang magagawa ng iyong iniaalok sa kanya.

Kinakailangan mo lang ipakita o ilahad ang nagagawa o magagawa ng iyong ibinebenta sa customer. Kailangan na malinaw niyang makita ito sa kanyang isip upang maniwala siya sa kakayahan ng iyong produkto.

Ito ang ilan sa mga magagawa mo para mahikayat ang mamimili at nagtatanong o nagrereklamo sa inyong negosyo. Sa ganitong paraan ay makikita nila ang benepisyo o solusyon na iyong ibinibigay. May iba pang paraan tulad ng pagkukumpara ng produkto at pagbibigay ng lahat ng gusto ng mamimili o ng nagrereklamo. Kung may alam kang ibang paraan upang makumbinsi ang isang customer ay ikomento dito.

Photo Credit: Getty Images