Sa panahon ng pandemya ay mas higit na mahalaga ang pakikipag ugnayan ng maaayos sa iyong mga kasama sa trabaho. Upang masimulan mo ito, maipagpatuloy at matapos ang mga importanteng gawain ay kinakailangan panatiliin ang mabuting ugnayan sa pagitan ng mga may-ari, mga administrador, supervisor, trabahante at mga parokyano.

Hanggang maaari ay makipag ugnayan ng harapan [face to face] o kaya ay gamit ang telepono, video call o iba pang paraan, upang agad na malaman ang sagot, saloobin, agam-agam, alin-langan at mga tanong para ito ay mabigyan agad ng sagot at karampatang atensiyon. Pangalawa na lamang ang pag gamit ng email, chat o iba pang uri ng pakikipag usap.

Narito ang anim na mga importanteng bagay na kinakailangang gawin upang mapabuti ang pakikipag ugnayan sa iyong mga Katrabaho:

1. Makinig ng mabuti

Pakinggan muna ang taong nagsasalita. Maaaring may katwiran ka pero hindi mo kailangang ipamuka na tama ka sa iyong kausap. Intayin na matapos magsalita ang iyong kausap bago magsalia, huwag agad magtanong kahit pa sa palagay mo ay mahalaga ang iyong tanong, mabuting isulat mo muna ito.

 

2. Magtanong upang malinawan

Sakaling may hindi ka nauunawan ay huwag matakot na magtanong upang maging malinaw sa iyo ang mga dapat at hindi dapat na gawin. Tandaan na hindi kahinaan ang pagtatanong.

 

3. Unawain ang bawat pangyayari o sitwasyon

Kailangan ng makinig, magbasa, o danasin ang isang pangyayari upang maipahayag ito ng maaayos at tama sa lahat ng nakikinig o makatatanggap ng impormasyon. Buksan ang isip sa lahat ng nakikita, naririnig at nasasagap. Huwag agad na magbigay ng iyong naiisip o nadarama upang makaiwas sa hindi pagkakaintindihan.

 

4. Iwasan ang haka-haka

Maging sa hukuman any hindi ito tinatanggap, kaya dapat mo rin iwasan ang pakikinig o pagpapalaganap ng mga walang basehang impormasyon. Dahil ang haka-haka ay hindi maaaring gamitin sa pormal na komunikasyon, dahil hindi sigurado kung ito ay tama, makatwiran o patas para sa lahat.

 

5. Maging propesyonal

Maraming implikasyon ang pagiging propesyonal sa trabaho, ngunit kung ang pag uusapan ay pagiging propesyonal sa komunikasyon ay kailangan na ay nakasalalay dito ang pakikinig ng mabuti, pagpapahayag ng malinaw ang iyong nais sabihin, pagbibitaw ng positibo at maayos na pananalita at marami pang iba na binabanggit natin dito.

 

6. Iwasan ang usapan tungkol sa Politika, relihiyon at sekswalidad

Mabuting iwasang pagusapan ang politika, relihiyon, sekwalidad, at iba pang sensitibong paksa para hindi magkaroon ng komplikasyon na dulot ng hindi pagkakaunawan. Ang bawat isa sa atin ay may sari-sariling paniniwala, kaugalian at gusto. Kaya mabuting huwag na lamang pag usapan ang mga bagay na ito para hindi magkaroon ng tensiyon, panghuhusga o iba pang pakiramdam na maaaring idulot ng iba ibang pananaw.

 

Ang pagkakaroong na mabuting ugnayan ay mahalaga, at kung susundin  mo ang mga suhestiyon na mga nabanggit ay makakaiwas ka sa anumang problema na dulot ng hindi pagkakaunawan. At higit sa lahat ay mahalaga ang malinaw na pakikipag usap at paggamit ng simpleng pananalita sa iyong pakikipag ugnayan sa iyong mga kasama sa trabaho. 

 

Photo Credit: Getty Images