Ayon sa aming pagsasaliksik, ang bawat matagumpay ng empleyado ay dumaraan sa limang hakbang. Ito ang pangunahing sangkap upang mapabuti ang mga gawain at makamit ang tagumpay.

1. Pagpaplano

Pagkatapos mong mag desisyon na pagbutihin ang iyong trabaho ay kailangan ng maayos na pagpaplano para matagumpay itong maisakatuparan. Kinakailangan gumawa ng mga nararapat na mga hakbang. Ano ang iyong gagawin upang matupad ang iyong plano? Mag-isip ng mga hakbang para maayos mong magawa ang iyong mga plano. Isulat ang mga hakbang at mga kakailanganing na materyales o kagamitan.

2. Desisyon

Sa bawat desisyon mo na pagbutihin ang iyong trabaho, ay nagkakaroon ka rin ng panibagong pag-asa at pagpupunyagi na gawin ang lahat ng iyong makakaya upang maganda ang kalabasan ng iyong mga gawain. Halimbawa, kung ikaw ay nasa larangan ng Sales- Kung nag desisyon ka na tumawag sa mas maraming kliyente at magpadala ng maraming email sa kanila upang mas lumaki ang iyong benta. Ang desisyon na ito ay malaki ang ang maitutulong upang mas ganahan ka sa paghahanapbuhay.

3. Simula

Hindi biro ang pagsisimula ng isang adhikain. Kung ang desisyon mo ay pagbutihin ang iyong paghahanapbuhay, ang pagsisimula ang isa sa pinaka mahirap na yugto. Dahil kadalasan ay nagtatagal ang karamihan sa pagpaplano ay mabuting bigyan ng higit na atensyon ang pagsisimula ng iyong desisyon na pagbutihin ang iyong paggawa.

4. Patuloy na Paggawa

Kapag ikaw nakapag simula na, ang pagpapatuloy nito ang susunod ng pinaka mahalagang bagay sa paggawa. Dito masusubukan ang iyong dedikasyon at katapatan sa iyong sinimulang gawain. Ito rin ang magdidikta kung makakamit mo ang iyong mga layunin at katuparan ng iyong mga nasimulan.

5. Tagumpay

Gumawa ng depinisyon ng tagumpay. Maaring iba-iba ang depinisyon ng bawat isa sa atin. Mas madali mo makokondisyon ang iyong sarili upang makamit ito kapag mayroon ka nito. Ang pagkakaroon ng sariling depinisyon ang iyong magiging gabay o ‘compass’ mo upang maipagpatuloy mo at ipagbuti din ang iyong tungkulin.

Ang limang mga katangian na ito ang ating nakita na mayroon ang mga karaniwang matagumpay na mga Manggagawa. Sikapin na magkaroon ka rin ng mga katangiang ito upang mapabilang sa hanay ng mga matatagumpay na Manggagawang Pilipino.