Sa panahon ng krisis, iba-iba ang nararamdaman at naiisip ng bawat isa. Nandyan ang takot, pangamba, pagkabalisa, alinlangan, at pag-aalala. Ngunit sa kabilang banda naman ay dito rin lumalabas ang pag-asa, pagiging malikhain, pagmamahal, at pangagalaga. Hindi lahat tayo ay naiisip o nagagawang ibaling ang ating atensyon sa mga mabuting bagay sa ating palagid kaya naman lubhang mahalaga ngayon ang paggabay ng isang mabuting pinuno.

Ngunit hindi madali makakita ng mga maasahang lider sa ating panahon. Sila rin ay tao na may mga pangangailangan. Maraming nangangahas na tumindig at manguna sa kanilang organisasyon ngunit kulang sila sa karanasan, kaalaman at emosyonal na pagkatuto. Ang mga ito ay kinakailangan upang maging isang maayos na lider. Kung mayroon ka ng mga katangian ng isang mabuting pinuno, napapanahon na upang tumindig ngayon. Marami sa ating ang may binhi ng isang mabuting pinuno. Kinakailangan lamang ito diligan at sa tamang panahon ay ito ay uusbong.

Ito ang mga katangian upang maging isang mabuting pinuno:

  1. Nailalagay niya ang kanyang sarili sa kalagayan o sitwasyon ng kanyang pinamumunuan.kaya naman ang mga lider na mayroon ng katangiang ito ay nararamdaman ang pinagdadaanan ng kanilang mga kasama.
  2. Kakayahan mag desisyon sa mga mahihirap na mga bagay.May kasabihang “ang utos ng hari ay hindi nababali”, nakapaloob dito ang salitang integridad. Ginagawa niya ito para makasunod sa kanyang sariling batas o salita. Halimbawa, kapag sinabi ng nakatataas na pinuno na kailangang magwalis ng kalat sa opisina ang sinomang mahuli sa pagpasok ay ipinatutupad niya ito. Dahil kung hindi ay mababawasan ang pagtitiwala sa kanya ng kanyang ng mga kasamahan sa trabaho.
  3. Alam niya na hindi niya kaya ang lahat ng gawain.Kaya marunong siyang magbahagi ng gawain sa iba. Marunong siyang magbigay ng nararapat na trabaho na bagay sa kaalaman ng mga gagawa nito. Nabibigyan niya ng tamang gawain ang isang empleyado upang mabuti nitong magawa ang kanyang mga tungkulin.
  4. Husay sa pakikipag ugnayan at pakikipag-usap sa kanyang mga kasamahan sa trabaho. Alam niyang gamitin ang nararapat na teknolohiya upang epektibong mailahad ang kanyang nais sabihin. Kalakip nito ang maayos na pagpapalitan ng opinyon, at mga saloobin. Halimbawa, kung gusto niyang magkaroon ng pangkalhatang pagpupulong ay nagpapadala siya ng email, chat messages at iba pang paraan upang malaman ng lahat ang darating na pulong isang araw o dalawang araw bago ito. Kung hindi sumasagot ang ibang kasama sa pagpupulong ay gumagawa siya ng paraan upang malaman kung makakadalo sila sa pagpupulong. Nagbibigay din siya ng mga paalala upang malaman ng lahat na malapit na ang pulong.

Iilan lamang ito sa mga katangian na kailangang taglay ng isang lider. Upang sagutin kung alin ang pinakamahalagang katangian ng isang mabuting lider, wala ng hihigit pa sa kakayahan niya na makipag ugnayan ng maayos sa kanyang pinamumunuan.

Mahalaga din ang abilidad mag desisyon sa mahihirap na sitwasyon. Pero ang mabisang komunikasyon ang pinakamainam na taglay na katangian ng isang lider sa panahon ng mabilis na pagbabago at krisis.

Sa negosyo at trabaho, kailangan ang mainam na komunikasyon lalo na sa panahon ng krisis. Gumamit ng mga modernong paraan upang makapagsanay kung paano maging isang epektibong lider. Maraming libre at murang kurso online na maaring magamit ngayon tulad na lamang ng mga kurso na ibinibigay ng SkillUpz.

 

Isinulat ni Oliver Villaverde para sa PhilJobNet