Kung ikaw ay isang Manggagawa sa malikhaing disiplina, tulad ng ‘graphic design’ at ‘video editing’, araw araw ay inaasahan ka na lumikha sa iyong trabaho. Maaring ito ay mga bagay na pamilyar ka na o hindi pa. Nguni’t paano nga ba maipagpapatuloy ang pagiging malikhain kung ito na ang napili mo ng propesyon? Posible din ba maging malikhain kung wala ka sa larangan ng trabahong ito?

Ang pagiging malikhain ay mai-aaply natin sa lahat ng uri ng trabaho. Maging sa mga paulit-ulit na mga hanapbuhay tulad ng mga trabaho ng mga office clerk o maintenance staff. Kung iisipin ay maaring hindi sila inaasahan mag ‘improvise’ lagi dahil halos pareho lang din naman ang inaasahan na resulta sa kanilang trabaho araw-araw. Nguni’t hindi nito tinatanggal ang pagkakataon upang maiangat ang antas ng paghahanapbuhay kung sila ay magiging malikhain.

Suriin natin ng mabuti ang APAT na mga bagay na ito upang maging malikhaing Manggagawa:

  1. Gumawa ng nararapat at higit sa nararapat upang maging mas kapaki-pakinabang sa ating mga pinapasukan. Alamin din kung may ibang mga paraan upang mapabuti pa ang iyong mga projects o pangkaraniwang mga gawain.
  2. Sinupin ang mga kagamitan. Magtipid sa paggamit ng mga bagay tulad ng kuryente- kung hindi kailangang buksan ang aircon ay huwag itong gamitin o di naman kaya’y huwag mag-aksaya ng mga materyales. Gumamit lamang ng sapat para matapos ang trabaho. Maaring mayroong mga ibang bagay na maaring paggamitan ng mga kasangkapan sa hinaharap at hindi dapat inaaksaya ang iyong ‘resources’ kung hindi naman kinakailangan.
  3. Pagbutihin ang trabaho at huwag tumigil sa pag pag-aaral ng bagong kaalaman. Ang mga bagay na makapagpapa-angat ng antas ng iyong paggawa ay maaring hindi mo kagad malalaman. Pero kung ikaw ay masipag at patuloy na naghahanap ng paraan upang madagdagan pa ang iyong kaalaman, siguradong darating ang araw na magiging dalubhasa ka na rin sa iyong trabaho.
  4. Maging interesado sa ibang pang mga disiplina. Maaring kalakip din ito ang patuloy na pag-aaral, pero kung halimbawa na lamang ay isa kang ‘Graphic Artist’ ngayon, maari mong dagdagan ang iyong kaalaman sa pamamagitan ng pag-aral din ng ‘animation’o ‘video editing’. Sa pamamagitan nito ay hindi ka lamang nagprapraktis sa isang disiplina, maari ka na rin tawaging ‘Multimedia Artist’ balang araw.

Totoong hindi lahat tayo ay kayang pataasin o palakasin ang pasok ng benta ng kompanya, ngunit maaari nating pagbutihin ang lahat ng aspeto ng ating mga gawain upang ang maging matagumpay ang ating organisasyon.

Kapag iniangat mo ang antas ng iyong pag-gawa at ipinagpatuloy mo din ang pagiging malikhain, makikilala ito balang araw sa iyong kompanya at siguradong tatangkilin ka bilang isang maasahan na miyembro ng iyong organisasyon.

Sa ating paglikha o paggawa, ay lagi nating isa-isip na ang mga customers o parokyano ang pinakamahalagang tao para sa negosyo. Sila ang nagbibigay ng buhay dito kung wala sila ay hindi magtatagal ang negosyo.

Sa ating paglikha o paggawa, ay lagi nating isa-isip na ang mga customers o parokyano ang pinakamahalagang tao para sa negosyo. Sila ang nagbibigay ng buhay dito kung wala sila ay hindi magtatagal ang negosyo.

 

 

Isinulat ni Oliver Villaverde para sa PhilJobNet