Marahil, narinig mo na rin na ang pagiging ‘Proactive’ o pagkakaroon ng kusa, ang isa sa mga katangian ng mga taong nagtatagumpay. Maraming mga katangian ang kaakibat ng pagkakaroon ng kusa, siguraduhin mo na magagawa mo rin ang mga ito.

Ano ano nga ba ang mga katangian ng isang taong may kusa?

1. Gawin ang mga bagay na nararapat at hindi lamang dahil ito ay nasa ‘job description’ mo ito.

2. Hindi madaling mahikayat ng iba na gawin ang hindi nararapat. May sariling desisyon sa paggawa ng mga bagay-bagay kung makatutulong ito sa kanilang organisasyon.

3. Hindi niya sinisisi sa iba ang nagawang mali kung sakaling mayroon. Marunong siya humingi ng paumanhin at isaayos ang nagawang mali.

4. Ginagawa niya ang nararapat na hindi na kailangan sabihan pa. Ginagawa niya ito kahit na walang taong nakatingin o wala ang kanyang ‘boss’.

5. Kung sakaling magkaroon ng isang problema sa kanyang trabaho, ginagawan niya ng solusyon ang problema bago pa man ito lumala.

6. Alam niya ang tama sa mali bilang isang empleyado. Sinusunod niya ang tamang pamamaraan at kilos kahit walang paalala mula sa kanilang mga tagapamahala.

7. Iniiwasan niya ang maaaring makasira sa daloy ng kaniyang trabaho upang matapos ang mga gawain sa takdang oras.

Maraming magandang epekto at resulta ang pagiging ‘proactive’ sa trabaho. Bilang isang manggagawa, ito ang makakapagbigay sa’yo ng magandang antas ng hanapbuhay kahit saan o uri ng trabaho ang iyong papasukin.

Nagustuhan mo ba ang artikulong ito? Marami pa tayong mga ‘Career Advice’ at ‘Job Hunting’ tips sa ating official blog page.

Photo Credit: Getty Images