Kung ikaw ay matagal ng nagtatrabaho at naghahangad na magtagumpay, maaring nakakalimutan mo paminsan na maraming obligasyon sa trabaho na labas sa ating mga ‘Job Description’. Ito din lamang madalas ang ating binibigyan ng pansin at pinahahalagahan. Walang naman masama dito dahil ito rin ang pangunahing rason kung bakit tayo tinanggap sa trabaho. Nguni’t higit pa dito ang kaya nating gawin, lalo na’t kung may kusa at malasakit tayo para sa ating organisasyon.

Dumarating ang panahon na kinakailangan nating ibahagi ang ating oras sa mga bagay na hindi talaga saklaw ng ating trabaho. Kinakailangang handa ka saluhin ito kung kakayanin mo. Isang halimbawa na lamang ay ang pagkakataon na kailangan tawagan ang isang kliyente upang ipaalam na idi-deliver sa partikular na oras ang inyong produkto, ngunit walang gagawa nito dahil may sakit ang empleyadong karaniwang gumagawa nito. Ang isang empleyadong may mataas na antas ng pag-unawa ay hindi basta na lamang pababayaan ang simpleng tungkulin na ganito. Lalo na kung alam niya na may nakasalalay sa uri ng trabahong iyon at kung walang ibang makakagawa ay maaring magdulot ng bagay na hindi maganda para sa kanilang kompanya. Kung ikaw ay may kakayahan,

Gagawin mo ba na tumawag o maghihintay ka na lamang ng ibang ka-trabaho na gagawa nito?

Ang sariling Kusa sa Paggawa ay pagpapakita ng iyong Malasakit

Ang tamang sagot ay maaari mo itong gawin kung walang maapektuhan sa iyong mga responsibilidad o kaya naman ay maari mo din sabihan ang isa sa iyong kasama sa trabaho na kayang gumawa nito. Labas man ito sa iyong mga karaniwang gawain, kung hindi naman magiging hadlang ito sa pagsasagawa ng iyong ibang mga tungkulin ay maari mo gawing tulong ito sa inyong kompanya. Malaki ang maitutulong ng ganitong ‘initiative’ lalo na kung mahalaga para sa inyong organisasyon ang pakikitungo sa mga kliyente.

Mabuti kung “Oo tatawagan ko ang aming kliyente” ang sagot ng karamihan sa atin. Sa ganitong pagkakataon ay malaki ang magagawa ng kusa at malasakit para sa ikabubuti ng iyong pinapasukang kompanya.

Paano ba natin masasanay ang ating sarili upang kusang tumulong o magmalasakit para sa ating pinapasukan?

Ito ang apat na paraan upang magkaroon ng malasakit sa iyong pinapasukan:

  1. Isipin ang kapakanan ng iyong pinapasukan at hindi lamang ang iyong sarili.
  2. Ibahagi ang iyong mga ideya lalo na kung nakikita mo na ikabubuti ito ng marami.
  3. Laging maging handang tumulong sa mga kasamahan sa trabaho sa abot ng iyong makakaya.
  4. Gumawa ng higit sa nararapat.
  5. Magtanong kung sino man ang nangangailangan ng tulong.

Related Article: Paano mas maging epektibo sa Trabaho upang matapos kaagad ang gawain

Malaki ang magagawa ng pagkukusa at pagmamalasakit sa iba at sa organisasyong iyong kinabibilangan. Hindi lamang dahil kailangan nating gawin ang isang bagay kaya mo ito gagawin. Kung iyong ibabahagi ang oras at talento ay makatutulong ka sa iba at may mabuting kahihinatnan ang iyong pagkukusa at malasakit. At higit sa lahat, makikita ang iyong kabutihang asal at maaring tularan din ito ng ibang mga empleyado.

Nagustuhan mo ba ang artikulong ito? Marami pa tayong mga ibang artikulo na maari mong magamit sa ating Career Advice at Employee Tips section.

Photo Credit: Getty Images