Maraming empleyado ang gustong umangat sa trabaho sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mas mataas na sweldo o di naman kaya’y ‘promotion’ sa kani-kanilang pinapasukan. Nguni’t ang iba sa kanila ay wala pang malinaw na plano o landas na gustong tahakin. Upang maging matagumpay ka sa iyong nais na pag-angat, kailangan mo ng malinaw na landas at sunod-sunod na hakbang para sa iyong ika-uunlad o ikagagaling.

Magiging matagumpay ka sa pagpapaunland ng iyong sarili sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga ito:

  1. Alamin ang iyong mga kakayahan at kahinaan. Kung alam mo ang iyong mga kahinaan at lakas ay maaari mong baguhin ang iyong mga ginagawa upang mapabuti ang iyong direksyon.
  2. Pangalagaan ang iyong oras. Gumawa ng plano bawat araw kung paano mo gagamitin ang iyong oras. Ito ay isang mabisang paraan upang mabigyan ng direksyon ang iyong mga kilos sa loob ng iyong pinapasukan.
  3. Harapin mo ang mga bagay na iyong kinatatakutan. May mga nagsasabing gusto nilang magbago upang umangat sa kanilang trabaho ngunit dahil sa takot ay hindi nila ito nagagawa, pinangungunahan sila ng takot at hindi nakukuhang gawin ang kanilang mga dapat na gawin.
  4. Lahat tayo ay may mga bagay na hindi nalulutas o mga bagay na hindi kayang gawin. Kailangang harapin mo ito at alamin kung paano mo ito malalampasan, dahil ang maliliit na bagay na iyong magagawa sa iyong ikabubuti ay malaki ang maitutulong nito sa iyong paglago bilang empleyado.
  5. Gawing malinaw sa iyong isip ang iyong nais sa pag-angat sa trabaho. Hindi sapat na sabihin mo ito kailangan na mayroon kang plano at direksyon.
  6. Maniwala na kaya mo. Hindi madali ang gawin na maniwala sa iyong sarili kung sa mahabang panahon ay hindi ka naniniwala na kaya mong gawin ang mga bagay na iyong nais na gawin, ngunit kailangan na magsimula ka na maniwaka ka sa iyong mga kakayahan.
  7. Araw-araw na gawain. Maski maliit na bagay, kaunting kilos o bahagyang oras lamang ang iyong ilalaan para sa pagpapabuti ng iyong sarili ay malayo ang mararating, ang mahalaga ay gawin mo ito araw-araw dahil sa pamamagitan nito ay masasanay ka ng unti-unti sa mga dapat na gawin upang ikaw ay umulad at matuto ng mga bagong kaalaman.

Magsimula ka na gawin ang kahit sa isa mga payong ito at makikita mong magbabago ng unti-unti ang iyong pananaa at mga kakayahan. Punuin mo lagi ng mabuting impormasyon ang iyong isip at gawin ang mga nararapat na pagbabago upang sa huli ay maging karapat-dapat ka sa pag-angat o promosyon.

Nagustuhan mo ba ang artikulong ito? Pumunta sa ating official blog para sa mga karagdagang tips para sa iyong Career at Job Search.

Photo Credit: Getty Images