Bilang isang Manggagawa, kinakailangan na alam mo ang iyong mga karapatan upang maging maayos ang iyong pag hahanapbuhay. Paminsan ay nagkakaron ng mga hindi kanais nais na pangyayari sa pinagtatrabuhan kaya maiging alam nating lahat ang ating mga karapatan.

Narito ang ilan sa mga karapatan ng kailangan na malaman ng mga Manggagawa sa kahit anong Industriya:

  1. Kaukulang Bayad sa Pagtatrabaho. Karapatan ng isang manggagawa ang tamang bayad para sa oras ng trabaho. Sakaling mag-over-time ang isang manggagawa, dapat bigyan siya ng karapat-dapat na pasahod. Kabilang din dito ang pag tamang pasahod sa mga nag ta trabaho sa gabi mula alas diyes ng gabi hanggang alas sais ng umaga.
  2. Lingguhang Pahinga. Dalawampu’t apat na oras ang kailangang pahinga pagkatapos ng anim na araw na paggawa, at kailangan din ng konsultasyon sa mga manggagawa ukol sa kanilang araw ng pasok at pahinga.
  3. Patas na Oportunidad. Anuman ang iyong kasarian, relihiyon at lahi mahalagang nakakamit mo din ang parehong oportunidad katulad ng ibang manggagawa.
  4. Seguridad ng panunungkulan. Hindi maaaring patalsikin ang isang empleyado ng walang mabuting dahilan at kailangan dumaan muna ito sa tamang proseso.
  5. Karapatan ng mga Kababaihan. Hiwalay ng palikuran o banyo, bihisan o lugar ng pahingahan para sa mga manggagawang babae. Kasama rin dito ang karapatan ng nagbubuntis na magkaroon ng panahon upang makapanganak.
  6. Ligtas na Lugar na Trabaho. Ang bawat trabahador ay may karapatan na magkapag-trabaho ng walang panganib sa kanilang buhay o kalusugan. Ito ay dapat siguruhin ng mga employer o amo.
  7. Tamang Edad ng Paghahanapbuhay. Ang legal na edad ng paghahanapbuhay ay labing walong taong gulang. Ngunit pinapayagan din naman ang ilan na may edad na hindi bababa sa labinlimang taong gulang kung may patnubay ng magulang at hindi mapanganib ang kanilang gawain.
  8. Karapatan bumuo o makapag organisa ng isang lehitimong union. May karapatan na makipag-talastasan o makipag-usap tungkol sa kaniyang trabaho, mga hinaing at mga ninanais matupad sa kanilang trabaho, lugar ng paggawa at iba pang kaugnay nito.

Ang anumang karapatan ng mayroon ka bilang manggagawa ay dapat na alamin at pag-aralan. Binuo ang mga karapatang ito upang ikaw ay pangalagaan upang mas maging produktibo, malusog at mainam ang iyong maging serbisyo sa iyong pinapasukan, at upang kumita ka para sa iyong sarili.

Para sa iba pang artikulo tulad nito, maaring pumunta sa ating Career Advice at Employee Tips section ng ating blog.

Photo Credit: Getty Images

Article Reference