Hindi biro ang mag ipon ng pera lalo na kung sapat lang ang ating kinikita. Sa panahon ngayon ay tumataas din ang gastusin sa pang araw-araw na pagkain at pamasahe. Maraming paraan na maaari nating gawin upang makaipon ng pera para sa iba’t kailangan natin paglaanan ng ating pinaghirapang sweldo.┬áIsa sa mga natatanging paraan ay ang maglaan ng isang sobre o envelope banking sa bawat gastusin tulad ng bayad sa kuryente, tubig, upa sa bahay at iba pa.

Ito rin ay nagagamit upang maging tiyak ang ating gagastusin sa loob ng isang araw, isang linggo o isang buwan.

Envelope Banking ayon sa iyong Prioridad

Bigyan natin ng mas kongkretong halimbawa, maaari mong lagyan ng pahalaga ang mga sumusunod depende sa iyong prioridad:

  • Kuryente
  • Tubig
  • Bahay
  • Groceries
  • Pamasahe
  • Ipon
  • Pag-aaral ng mga anak o kapamilya
  • At iba pa (insurance, loan payments, etc.)

Sa halimbawang ito maaaring magkaroon ka ng pitong sobre para sa mga nabanggit. At sa tuwing sasahod ka ay ilalagay mo na ang panggastos sa kani-kanilang sisidlan o sobre.

Maglaan ng sapat na halaga sa bawat sobre at kung nagasta mo na ang pera na nakalaan para doon ay hindi mo na maaaring gastusin ang pera sa ibang sobre. Sa ganitong paraan ay nakatitiyak ka na hindi hihigit sa nararapat ang iyong magagasta at sigurado rin na mayroon kang mailalaan para sa iyong ipon pag dating ng araw ng sahod.

Ngunit kung hindi pa rin sapat ang iyong kinikita sa iyong pinapasukan marahil ay oras na upang maghanap ka ng kompanyang makapagbibigay sa iyo ng mas mataas na sahod mangyaring magrehistro sa PhilJobNet upang makahanap ka ng trabaho na makasasapat sa iyong mga gastusin.