Ano ang Tunay na Kasiyahan?

Sa iba, ito ay nararamdam kapag natupad ang kanilang pangarap. Sa iba, ito naman ay ang simpleng kapanatagan sa kanilang ginagawa sa trabaho. Ang kasiyahan at trabaho ay dalawang magkaibang mga salita na kapag pinagsama ay makabubuo ng isang matagumpay na kumpanya.

Sa kamay ng kumpanya o ng employer nakasalalay ang kasiyahan ng mga empleyado. Kaya lahat ay kailangan nilang gawin upang maging masaya ang mga empleyadong nagbibigay sa kanila ng serbisyo. Tiyak ang kasiyahan ng kliyente dahil ang pakikitungo ng empleyado ay repleksiyon din ng kanyang nararamdaman sa trabaho.

Ang isang masayang manggagawa ay:

1. Mas magaling sa kanyang gawain

2. Mas matulungin sa kanyang mga kasama sa trabaho

3. May sariling kusa – ginagawa niya ang nararapat para sa trabaho kahit hindi sinasabihan

4. Maganda ang pananaw sa kanyang trabaho

5. Nakatutok sa kanyang mga ginagawa

Maaaring mabigyang kasiyahan ang isang empleyado kung mabibigyan siya ng kumpanya ng mga ito:

1. Kalayaang makagawa ng sariling desisyon sa loob ng kanyang mga tungkulin

Kung magagawa niya ito sa kanyang mga tungkulin, mararamdaman niyang bahagi siya ng pagbabago sa kumpanya. Isang halimbawa ang kapasidad niyang makatulong sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng Internet.

2. Kalayaang makagawa ng makatutulong sa iba at mga bagay na kanyang pinahahalagahan

Halimbawa, kung may pagpapahalaga siya sa mga kababaihang nawalan ng kabiyak, masasalamin ito sa kanyang ginagawa. Sila ay kanyang nabibigyan ng oportunidad tumindig gamit ang kanilang sariling mga paa.

3. Mga tungkuling magpapaangat sa kanya at sa iba sa kanilang kumpanya

Pagkatiwalaan siya sa kanyang mga kalakasan at hikayatin siya sa pangunguna sa mga gawain ng kumpanya.

4. Pag-alala na ang isang empleyado ay indibidwal na may sariling pananaw at damdamin

Sabi nga nila, “Madaling maging tao; mahirap magpakatao.” Alalahanin na employer man o empleyedo, mga tao rin sila na may kapasidad makaramdam.

5. Pagpapahalaga sa nais niyang marating sa trabaho

Gusto ba niyang umangat? Gusto ba niyang maging isang lider katulad mo? Mahalagang malaman ang mga ito nang siya ay iyong magabayan din.

6. Dibdibang pakikipag-usap at pag-alam sa kanyang iniisip

Kumustahin siya hindi lamang sa loob ng trabaho ngunit pati na rin sa labas nito. Ang katapatan at malasakit ang magpaparamdam sa kanyang ang boses niya ay dinidinig.

7. Suporta sa kanyang gustong gawin

Bukod sa iyong paggabay, ang kanyang boses o feedback ay gawing aksiyon nang maramdaman niyang may kapasidad siyang magpabago.

Ang mga payong nabanggit ay iilan lamang sa mga maaaring gawin upang bigyang kasiyahan ang mga empleyado. Mahalagang ang kumpanya ay may kulturang ang pagpapahalaga sa tubo/kita ay kapantay ng pagpapahalaga sa kasiyahan ng empleyado. Dahil sa huli, ang masaya at produktibong empleyado ay siya ring nakapagpapasaya ng mga kliyente.