Hindi biro ang paghahanap ng bagong trabaho kaya kung ikaw ay mayroong trabaho sa kasalukuyan pero nais mo ng lumipat, mabuting manatili sa iyong trabaho habang ikaw ay naghahanap pa ng malilipatan.

Pero kung mahal mo naman ang iyong trabaho at gusto mong tumagal ng mahabang panahon dito, maigi na alam mo ang mga ginagawa ng iba upang mapanatili sila sa kanilang trabaho:

1. Sumunod sa mga patakaran. Hindi ka maliligaw ng landas kung palagi kang sumusunod sa mga patakaran ng kompanyang iyong pinasukan. Aralin ang mga patakaran at pamantayan ng iyong pinapasukan upang manatili sa trabaho.

2. Maging masipag. Magiging madali para sa iyo ang magtagal sa trabaho kung ipakikita mo ang iyong sipag hindi lamang kung kailan kailangan kundi araw-araw.

3. Maging positibo. Bukod sa napapansin ng iyong mga katrabaho kung ikaw ay negatibo mabuti kung ang iyong pananaw sa buhay at trabaho ay laging positibo.

4. Makisama sa mga ka-trabaho. Dahil araw-araw mo silang nakakahalubilo ay magandang maging mabuti ang iyong paikitungo sa kanila.

5. Tumulong sa mga gawaing labas sa iyong job description. Isa itong magandang paraan upang hindi mawalan ng trabaho dahil lalong mapapansin ang iyong halaga sa organisasyon.

6. Iwasan ang pagrereklamo. Madalas ang mga taong mahilig magreklamo ay nakapagbibigay ng hindi magandang impresyon sa kanilang mga employers at ka-trabaho. Mas maigi kung solusyon ang iyong maibabahagi sa kompanya imbis na reklamo lamang.

7. Magtimpi ng mga radikal o hindi kanais-nais na opinyon. Mas mabuting wag na lamang magsalita dahil hindi ito makabubuti para sa iyo kung gusto mong pa rin na manatili sa iyong trabaho.

8. Dumating sa tamang oras. Minsan hindi maiiwasan ang mahuli sa trabaho ngunit wag mo itong ugaliin dahil malaki ang magiging epekto nito sa iyong kabuuang kalagayan sa organisasyon.

Kung gagawin mo ang mga suhestiyon na ito ay malaki ang posibilidad na magtagal ka sa iyong trabaho. Laging isipin at gawin ang ikabubuti ng iyong pinapasukang kompanya dahil mapapansin din sa kalaunan ang iyong mga idinudulot na kontribusyon.