by | Aug 14, 2017 | Career Advice | 0 comments

Kung gusto mo ma-promote, planuhin mo ng mabuti ang iyong mga susunod na kilos. Kailangan na ang lahat ng ito ay para sa ikabubuti ng kompanya. Kung gusto mo umangat ang iyong posisyon kailangang maipakita mo ang iyong kontribusyon sa organisasyon, at kailangang handa mong gawin ang nararapat para sa ikauunlad ng kompanya.